Regulamin Portalu Społecznościowego Jesień Wieku

Regulamin Portalu Społecznościowego Jesień Wieku

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania, funkcjonowania i użytkowania Portalu Społecznościowego Jesień Wiekuzlokalizowanego w internecie pod adresem http://jesienwieku.pl/ oraz zakres praw i obowiązków użytkowników Portalu.

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Właścicielem i administratorem Portalu Społecznościowego Jesień Wieku jest GMTP Sp. z o.o. ul. Smolna 32/16 00–375 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467959, posiadającą nr REGON 146762917, wysokość kapitału zakładowego 5000zł.
 2. Definicje:
  1. Portal – zbiór stron www w domenie o nazwie Jesień Wieku;
  2. Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Portalu, posiadająca zarejestrowane i aktywne konto użytkownika w tym Portalu;
  3. informacje o Użytkowniku – wszelkie dane o Użytkowniku umieszczane przez niego w Portalu;
  4. konto – konto w Portalu o określonym przez Użytkownika loginie (nazwie użytkownika) i haśle, zakładane automatycznie przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji za pomocą umieszczonego na stronie głównej Portalu formularza (opcja „Zarejestruj się”);
  5. login – nie podlegająca zmianie niepowtarzalna nazwa konta użytkownika;
  6. hasło – oryginalny kod stanowiący podstawę identyfikacji użytkownika, podawany każdorazowo przy logowaniu do Portalu. Użytkownik ma prawo do edycji i zmiany hasła.

 §2. Zasady funkcjonowania Portalu.

 1. Rejestracja Użytkownika w Portalu jest jednoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na:
  1. posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej (internetu) w celu wykonywania usług oferowanych przez Portal;
  2. akceptację Regulaminu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie;
  3. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozwalających na identyfikację Użytkownika i bezpośrednio określających jego tożsamość. Użytkownikowi przysługuje prawo kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia;
  4. zamówieniem informacji handlowej skierowanej przez partnerów administratora skierowanej do Użytkowników za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  5. udzielenia licencji o której mowa w §3 ust. 11.
 2. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z aktywności w Portalu poprzez samodzielne usunięcie swojego konta.
 3. Usunięcie konta Użytkownika z Portalu nie musi oznaczać automatycznego usunięcia jego danych osobowych. Administrator Portalu może przetwarzać wybrane informacje, jeżeli po zakończeniu korzystania z usług będą one niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zaległych płatności.
 4. Portal umożliwia przeglądanie informacji i ofert partnerów administratora w działach Usługi, Praca, Współpraca oraz zamieszczanie informacji w tzw. Forum. Szczegółowe zasady działania Forum określa dział III Zasady funkcjonowania Forum.
 5. Każdy Użytkownik umieszcza swoje wpisy  lub komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności naruszające dobra osobiste lub łamiące prawa autorskie.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania i blokowania wpisów zamieszczonych przez użytkowników bez podawania przyczyny oraz możliwość przeniesienia zawartości strony na inne serwisy bądź serwery bez konieczności podawania przyczyny.
 7. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści wulgarnych, obraźliwych, zawierających personalia osób trzecich bez ich zgody, łamiących prawa autorskie oraz nawołujących do przemocy lub nienawiści na tle narodowościowym, rasowym i religijnym.

 §3. Zasady funkcjonowania Forum.

 1. Forum stanowi jeden z serwisów Portalu i jest elektroniczną formą grupy dyskusyjnej, służącą do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach.
 2. Każdy zarejestrowany Użytkownik Portalu ma prawo do zamieszczanie swoich opinii na określony temat oraz poznawania i komentowanie wypowiedzi innych Użytkowników.
 3. Każdy Użytkownik w ramach Forum ma możliwość:
  1. tworzenia nowych wątków i postów w ramach istniejących kategorii;
  2. przeglądania Forum i listy jego Użytkowników.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów i komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników Forum. Zamieszczane w Forum poglądy i opinie są wyłącznie poglądami i opiniami Użytkownika, który je zamieścił.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, krzywdy i szkody (nawet jeżeli ich wystąpienie było możliwe do przewidzenia) wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu.
 6. Zabrania się umieszczania komentarzy niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. zawierających wulgaryzmy;
  2. propagujących alkohol, środki odurzające, narkotyki;
  3. obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
  4. zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
  5. naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  6. wzywających do łamania prawa, propagujących przemoc lub nawołujących do agresji;
  7. będących bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników;
  8. zawierających linki do prywatnych stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy emailowe osób trzecich bez ich zgody;
  9. mających charakter reklamowy lub zmierzających do promowania usług lub towarów;
  10. niemających nic wspólnego z komentowanym wątkiem tematycznym;
  11. naruszających powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne;
  12. zawierających informacje nieprawdziwe.
 7. Zabrania się korzystania z Forum w sposób utrudniający korzystanie z niego przez pozostałych Użytkowników, w szczególności zamieszczania wielu powtarzających się wpisów, których treść jest podobna, oraz postów już istniejących lub takich, których treść jest obraźliwa albo pozbawiona sensu.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania lub usuwania wpisów naruszających zapisy niniejszego regulaminu oraz prawo do blokowania Użytkowników uporczywie naruszających regulamin Forum, a także do przenoszenia treści zawartych na Forum bez konieczności podania przyczyny.
 9. Każdy Użytkownik Forum może zgłosić Administratorowi naruszenie zasad Regulaminu Forum  w formie wiadomości email wysyłanej na adres biuro@jesienwieku.plzawierającej pełną informację o zgłaszanej treści postu wraz z data i godziną jego zamieszczenia;
 10.  Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia nieodwołalnej decyzji odnośnie zgłaszanego naruszenia regulaminu Forum, bez konieczności uzasadniania tej decyzji.
 11. Użytkownik publikujący wypowiedzi na Forum niniejszym udziela Administratorowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w internecie), a także przenoszenie na inne serwisy oraz serwery jego postów.

§4. Informacje handlowe

 1. Ogłoszenia zamieszczane na Portalu mają charakter informacji handlowej i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i art. 66¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

 §5. Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami na łamach Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie tego Administratorowi Portalu na adres email: biuro@jesienwieku.pl
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do udzielonych mu wskazówek.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego konta Użytkownika lub Portalu.

§6. Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora bez podawania przyczyn. Zmiany Regulaminu są publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Portalu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.