Dofinansowanie pfron do remontu łazienki

Kategoria: Opieka i problemy osób starszych Zdjęci do artykułu Jak uzyskać dofinansowanie remontu mieszkania do potrzeby osoby niepełnosprawnej magazynu Jesień Wieku

Dofinansowanie pfron do remontu łazienki i mieszkania w celu przystosowania do potrzeby osoby niepełnosprawnej można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) lub  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

 

Dofinansowanie  z MOPS

Dofinansowanie z MOPS na przystosowanie mieszkania do potrzeby osoby niepełnosprawnej otrzymuje osoba niepełnosprawna, która spełnia poniższe warunki:

 •  posiada orzeczenie o niepełnosprawności
 •  ma trudności w poruszaniu się,
 •  jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale mieszka
 •  ma stałe zameldowanie.

Wysokość dofinansowania pfron to 80% kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wnioski o udzielenie dofinansowania

Wnioski składa się w  osobiście lub poprzez przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego bądź ustanowionego sądownie pełnomocnika.

Co powinien zawierać taki wniosek możemy znaleźć na stronie MOPS. Przy rozpatrywaniu wniosku brany jest pod uwagę całkowity koszt inwestycji, stopień i rodzaj niepełnosprawności, warunki mieszkaniowe, sytuacja zawodowa i rodzinna, przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny, deklarowany udział własny (ponad 20% wartości inwestycji) czy możliwość dofinansowania przez sponsora.

 

Dofinansowanie ze środków PFRON

O dofinansowanie do remontu mieszkania w celu przystosowania go do potrzeb osoby niepełnosprawnej możemy ubiegać się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia. Nie obowiązują konkretne terminy składania wniosków. PCPR nie zwróci kosztów, które ponieśliśmy przed przyznaniem dofinansowania i podpisaniem umowy.

Z funduszu PCPR możemy ubiegać się o dofinansowanie w celu likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

„Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym”.

Kto może ubiegać się o likwidację barier ?

O dofinansowanie na likwidację barier ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może ubiegać się osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON może obejmować m.in.

 • budowę pochylni, poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno – sanitarnych, likwidacji progów, zróżnicowania poziomów podłóg,  przystosowanie drzwi (w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
 • wymianę starych okien
 • wyrównanie, obniżenie schodów i budowa poręczy i balustrad
 • wyrównanie, niwelację terenu, budowę chodnika od budynku do granicy posesji
 • dostosowanie łazienki i WC
 • przystosowanie mebli kuchennych

 

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków PFRON może obejmować m.in.

 • radiomagnetofon dla osób niewidomych,
 • dyktafon,
 • syntezator mowy,
 • powiększalnik.

 

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych ze środków PFRON może obejmować:

 • łóżko rehabilitacyjne (ortopedyczne),
 • podnośnik,
 • platformy schodowe,
 • transporter schodowy, windy.

 

Źródła

 1. http://www.mops.com.pl/?pid=191
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz. 721j.t. )
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Dz. U. Nr 96, poz. 861 ze zm.